-
- » ۞ Gig/ShoWs » 2017-08-06 - 2018-08-06
-

2018-01-13 至 2018-01-14

LiveHouse


刺猬2018深圳、广州48小时摇滚聚会专场演出 (已结束)

+展开

刺猬2018深圳、广州48小时摇滚聚会专场演出 (已结束)

2018-01-13 - 2018-01-14
深圳B10 、广州MAO
150RMB/130RMB(预售)
+详情

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI1NTg4MDQyMQ==&mid=2247483692&idx=1&sn=54ef236ade19521b10df5a6422e

2017-09-13

LiveHouse


TOY CHINA TOUR BEIJING YUGONGYISHAN 913 (已结束)

+展开

TOY CHINA TOUR BEIJING YUGONGYISHAN 913 (已结束)

2017-09-13 19:00 - 21:00
愚公移山 YuGongYiShan
200RMB/150RMB(预售)
+详情

http://www.showstart.com/event/32262 当英国乐坛里所有人都想宣布吉他音乐之死时,伦敦的五人乐队Toy将会是让它得以重生的乐队。他们的首张单曲《Left Mys

2017-08-27

FESTIVAL


2017 Chong Qing JiaLeBi Water World Music Festival (已结束)

+展开

2017 Chong Qing JiaLeBi Water World Music Festival (已结束)

2017-08-27 14:00 - 16:00
重庆
100RMB/80RMB(预售)
+详情

http://www.dahepiao.com/news1/yanchu/2017070427430.html 购票 http://www.dahepiao.com/yanchupiaowu1/yi

3 Items in Total
- (0.065708875656128s)