+
- » MUSIC » TAB♪ » The End ♪ TAB

The End

最后,我们会一起去海边 (06'13'')
l
[The End]
-
来自2011年发表全长专辑《甜蜜与杀害》,正式版试听地址:http://hedgehogrock.com/lp/honeyed-and-killed/song/the-end/

去海边
当我感到迷惘/失望/看到希望
那里有海浪
那里有我的梦想
听海浪
拍打在岩石上
所有的过往
淡没在沙滩上

当我们踏着海浪
微笑着谈论死亡
明天是怎样
我们再也不愿去想
永远年轻
永远热泪盈眶
最后的乐章
让我们一起歌唱
[The End]

INTRODUCTION


1 = C (root note)
120 bpm (bit per minute)
4/4
--------------------------------------------
♩= (1/4bar note) = 1bit
♪ = 1/2♩(1/8bar note) = 1/2bit
♫ = 2 x 1/2♩=1bit
-/↓/↑ = 1/2♩(1/8bar note) = 1/2bit
♬ = 2 x 1/2 ♪ (1/16bar note) = 1/2bit
| = bar line  
Number = Guitar Pad Position = ♪
(when without appendix mark 
default value = 1/2bit) 
-------------------------------------------

    
C 140bpm


INTRODUCTION


1 = C (root note)
120 bpm (bit per minute)
4/4
--------------------------------------------
♩= (1/4bar note) = 1bit
♪ = 1/2♩(1/8bar note) = 1/2bit
♫ = 2 x 1/2♩=1bit
-/↓/↑ = 1/2♩(1/8bar note) = 1/2bit
♬ = 2 x 1/2 ♪ (1/16bar note) = 1/2bit
| = bar line  
Number = Guitar Pad Position = ♪
(when without appendix mark 
default value = 1/2bit) 
-------------------------------------------
来自2011年发表全长专辑《甜蜜与杀害》,正式版试听地址:http://hedgehogrock.com/lp/honeyed-and-killed/song/the-end/

去海边
当我感到迷惘/失望/看到希望
那里有海浪
那里有我的梦想
听海浪
拍打在岩石上
所有的过往
淡没在沙滩上

当我们踏着海浪
微笑着谈论死亡
明天是怎样
我们再也不愿去想
永远年轻
永远热泪盈眶
最后的乐章
让我们一起歌唱


0 s
0 s
+
 
中文