+
- » MUSIC » TAB♪ » The Loneliest Day ♪ TAB

The Loneliest Day

最寂寞的一天 (05'00'')
l
[The Loneliest Day]
-
最寂寞的一天
我只盼望你出现
盼望生活就此改变
最寂寞的一天
我蒙住双眼
逃避现实体验幻觉
最寂寞的一天
独自站在街边
在无数自我否定后点燃香烟
最寂寞的一天
看窗外的世界
德外的汽笛声湮灭在六铺的街边

最寂寞的一天
我准备去冬眠
那些低调背后的手段已被称作阴险
最寂寞的一天
我回想昨天
在等待的时间里后知后觉
最寂寞的一天
你始终没有出现
又将是魂不守舍的冰冷黑夜
最寂寞的一天
听快乐分裂
也许那时间与爱已真的将我们撕裂
[The Loneliest Day]

INTRODUCTION


1 = C (root note)
120 bpm (bit per minute)
4/4
--------------------------------------------
♩= (1/4bar note) = 1bit
♪ = 1/2♩(1/8bar note) = 1/2bit
♫ = 2 x 1/2♩=1bit
-/↓/↑ = 1/2♩(1/8bar note) = 1/2bit
♬ = 2 x 1/2 ♪ (1/16bar note) = 1/2bit
| = bar line  
Number = Guitar Pad Position = ♪
(when without appendix mark 
default value = 1/2bit) 
-------------------------------------------
C/Am 140bpm


INTRODUCTION


1 = C (root note)
120 bpm (bit per minute)
4/4
--------------------------------------------
♩= (1/4bar note) = 1bit
♪ = 1/2♩(1/8bar note) = 1/2bit
♫ = 2 x 1/2♩=1bit
-/↓/↑ = 1/2♩(1/8bar note) = 1/2bit
♬ = 2 x 1/2 ♪ (1/16bar note) = 1/2bit
| = bar line  
Number = Guitar Pad Position = ♪
(when without appendix mark 
default value = 1/2bit) 
-------------------------------------------
最寂寞的一天
我只盼望你出现
盼望生活就此改变
最寂寞的一天
我蒙住双眼
逃避现实体验幻觉
最寂寞的一天
独自站在街边
在无数自我否定后点燃香烟
最寂寞的一天
看窗外的世界
德外的汽笛声湮灭在六铺的街边

最寂寞的一天
我准备去冬眠
那些低调背后的手段已被称作阴险
最寂寞的一天
我回想昨天
在等待的时间里后知后觉
最寂寞的一天
你始终没有出现
又将是魂不守舍的冰冷黑夜
最寂寞的一天
听快乐分裂
也许那时间与爱已真的将我们撕裂


HIDDEN
+ (0.083800077438354s)